Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva:
Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

Spotřebitelská smlouva uzavíraná prostřednictvím internetu:

Smlouva, pro jejíž uzavření smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a slabší smluvní strany - spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

Obchodní/smluvní/reklamační podmínky zadavatele (dále OP) – text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před uzavřením smlouvy transparentním a viditelným způsobem odkazuje, se kterými má spotřebitel možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

II.
Povinné informace o dodavateli

Spotřebitel musí mít k dispozici před uskutečněním nákupu v internetovém obchodu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy následující informace a to takovým způsobem, aby byly určité a srozumitelné. Podnikatel by se měl jednoznačně identifikovat již na titulní straně internetového obchodu (uvést informace dle bodu 1 níže uvedeného seznamu), aby spotřebitel přesně věděl, s kým vstupuje do smluvního vztahu. Dále by měl být uveden jasně viditelný odkaz na následující informace přímo z úvodní stránky prezentace internetového obchodu:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení dodavatele, jeho identifikační číslo (IČ), sídlo právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby; u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území ČR, byly-li zřízeny
 • údaj o zápisu do obchodního rejstříku či zápis do jiné evidence včetně spisové značky, je-li přidělena
 • kontaktní údaje – poštovní a emailová adresa pro doručování, telefonní číslo, uvedení pracovní doby, možnost osobního kontaktu
 • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování
 • adresa provozovny, neshoduje-li se s místem sídla či bydliště podnikatele

K těmto informacím zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup.

III.
Zboží

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly v českém jazyce a srozumitelné. Tyto povinnosti se nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Těchto povinností se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.

Nutné informace:

 • název a hlavní charakteristika zboží (vč. typového čísla apod.) nebo služeb, označení výrobce či dovozce, popřípadě dodavatele, údaje o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití
 • u textilních výrobků složení materiálu, výjimkou jsou výrobky, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování zboží nepodléhají
 • u obuvi údaje o materiálech použitých v jejích hlavních částech, výjimkou jsou výrobky, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování zboží nepodléhají
 • při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. Informace výše uvedené se na použité zboží vztahují pouze přiměřeně.
 • v případě prodeje výrobku, při jehož označení byly použity symboly, je prodávající povinen vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu těchto symbolů
 • cenu za zboží nebo službu včetně všech poplatků (DPH, recyklační poplatek - PHE). Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť, cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.
 • náklady na dodání
 • způsob platby, dodání nebo plnění
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti
 • doba dodání
 • záruční doba, minimální doba trvanlivosti u potravin, údaj o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, ve smyslu zvláštního zákona
 • poučení o právu na odstoupení, popř. upozornění, že se na smlouvu na dané zboží či službu případně nevztahuje možnost odstoupení podle § 53 odst. 8 občanského zákoníku.

IV.
Objednávka

Nepřípustná jsou ujednání, která stanovují vznik smlouvy až momentem dodání zboží či v jiném okamžiku. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Nutné informace k provedení objednávky:

 • specifikace zboží (například typem, barvou apod.) dle okolností – viz bod III
 • cena za zboží – viz bod III
 • musí být uveden způsob dodání zboží a cena za takový způsob dodání
 • možnosti platby za zboží či službu
 • případně další platby, které budou vyžadovány
 • termín dodání
 • informace o dokladech prokazující uzavření smlouvy
 • informace o písemném potvrzení záruky (záručním listě)
 • informace o způsobu komunikace mezi spotřebitelem a podnikatelem při procesu dodání zboží
 • informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy
 • poučení o právu na odstoupení do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení a podmínky tohoto odstoupení (nelze požadovat vrácení zboží v neporušeném obalu, nepoužité, jelikož zákon tuto čtrnáctidenní lhůtu spotřebiteli dává z důvodu toho, že prostřednictvím internetu nemá fyzickou možnost se seznámit se zbožím a jeho vlastnostmi, což může právě učinit až jeho reálným vyzkoušením a to nelze učinit bez toho, aby porušil obal a zboží nevyzkoušel). Informace o tom, jakým způsobem budou vráceny finanční prostředky a adresa, kam má spotřebitel zboží dodat – nelze ale vyloučit přebírání pošty v sídle dodavatele
 • informace o tom, že zákonná možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění dle § 53 občanského zákoníku se nevztahuje na (není vyloučeno si sjednat možnost odstoupení i pro tyto případy):

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 • informace o službách po prodeji a o zárukách
 • podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok
 • informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy
 • informace o případné slevě či akční nabídce a jejich podmínkách, přičemž množství takto nabízeného zboží musí být vždy přiměřené s ohledem na poptávku, kterou lze na základě rozsahu reklamy, povahy výrobku a nabízené ceny očekávat.
 • při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti jasně deklarovány

Výše uvedené podmínky se nevztahují na smlouvy:
a) o finančních službách podle zvláštních zákonů,
b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních provozoven,
c) uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejných telefonů,
d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu,
e) uzavírané na základě dražeb,
f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,
g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době (například vstupenky do kina či do divadla).

V.
Objednávání

Při uzavírání smlouvy pomocí internetu musí být spotřebitel rovněž informován o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro dodavatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků, to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil, to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

Spotřebitel musí jasně vědět před uskutečněním objednávky jaké zboží, jaké jeho množství si objednává, jakou celkovou cenu včetně souvisejících nákladů (např. za dopravu) bude muset zaplatit. Objednávka nesmí být učiněna pouhým jednorázovým stiskem příslušného tlačítka apod., musí se jednat o jednotlivé kroky tohoto procesu (min. dva kroky), aby spotřebitel nemohl učinit objednávku bez jeho skutečně projevené vůle takového právního úkonu. Ustanovení smluvních podmínek, dle kterých si dodavatel vyhrazuje právo změnit cenu po uzavření kupní smlouvy je nepřípustné, a to i v případě, že je v takovém případě spotřebiteli umožněno odstoupit od smlouvy. Smlouva může být změněna zásadně jen se souhlasem smluvních stran.

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

Je-li objednávka učiněna pomocí internetu, je dodavatel povinen některým prostředkem komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty či obdobnou individuální komunikací.


Potvrzení objednávky v logické posloupnosti obsahuje:

informace o smluvních stranách

 • číslo objednávky
 • datum vzniku smlouvy
 • specifikace objednaného zboží a jeho množství
 • cenu za jednotlivou položku a celkovou cenu za zboží
 • cenu za ostatní přidružené platby (za dopravu, balné atd.)
 • finální celková cena obsahující veškeré náklady (včetně DPH)
 • způsob dodání
 • způsob provedení platby
 • termín dodání
 • možnost znemožnění evidence osobních údajů

VI.
Doklady prokazující uzavření smlouvy

Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. V elektronické podobě musí být obdobný doklad vydán vždy.

Není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.

Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky.

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

Veškeré takto vydané doklady je nutné vystavovat v kvalitě, která eliminuje jejich znehodnocení působením běžných fyzikálních podmínek při jejich archivaci po minimální dobu shodnou s poskytovanou zárukou.

VII.
Záruka a reklamace

V rámci informací spotřebiteli musí být podány informace o záručních a reklamačních podmínkách samozřejmě ještě předtím, než dojde k objednávce. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Záruční list:
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Všechny tyto informace musí být v českém jazyce.


Nutné informace:

 • informace o záruce - záruka počíná dnem převzetí plnění a její délka nesmí být kratší, než ukládá zákon
 • v případě delší záruky než požaduje zákon, podmínky takové prodloužené záruky, které stanoví dodavatel
 • informace o tom, kde se v záruční době uplatňuje reklamace (nemusí to být přímo dodavatel, ale podnikatel určený k vyřizování reklamací – obvykle autorizovaný servis)
 • podmínky doručení reklamovaného zboží (nelze požadovat doručení v originálním obalu, dostatečným dokladem k přijetí reklamace je doklad o koupi – stačí kopie nebo záruční list nebo i jiné doklady, popř. svědecká výpověď, či jiný důkaz, který dokazuje uzavření příslušné smlouvy)
 • je nepřípustné účtovat jakékoli poplatky za oprávněnou i neoprávněnou reklamaci – je to nelegální
 • doba k vyřízení reklamace (Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s kupujícím dohodnout o prodloužení této lhůty. V žádném případě nelze toto prodloužení lhůty k reklamaci učinit odkazem na smluvní podmínky, musí být vždy individuálně sjednáno s konkrétním spotřebitelem, takto prodloužená lhůta k reklamaci nesmí být označena za neurčitou, což by popíralo smysl termínu lhůta). Lhůty se počítají tak, je to určují ustanovení občanského zákoníku, připadne-li poslední den lhůty na sobotu neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, a to bez ohledu na provozní dobu prodávajícího.
 • informace o tom, že po překročení maximální lhůty k vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu věci za novou nebo od smlouvy odstoupit
 • způsob vyřízení reklamace a komunikace se spotřebitelem
 • prodávající by měl mít na zřeteli, že v prvních 6 měsících od převzetí plnění může spotřebitel uplatnit rozpor s kupní smlouvou (jedná se o přísnější režim záruční doby), kdy dle § 616 obč. zák. má spotřebitel právo volby mezi záruční opravou a výměnou zboží za nové, případně není-li možné spotřebiteli v jím zvolené možnosti vyhovět (například při požadavku na výměnu zboží, nemá prodávající již požadované zboží na skladě apod.), může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit

VIII.
Odstupování od smlouvy

Dodavatel musí umožnit spotřebiteli výkon jeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy nepodléhá schválení dodavatele a jeho platnost tak není závislá na jakémkoliv právním úkonu dodavatele. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany si jsou povinny vrátit všechna plnění, která podle smlouvy obdržely.

IX.
Doručování

Doručení odstoupení od smlouvy ani dalších právních úkonů spotřebitele nesmí být dodavatelem mařeno. Dodavatel je tak zejména povinen přebírat si poštu v místě svého sídla a (také) místa podnikání. Lhůta určená zákonem či smlouvou k odstoupení od smlouvy tak bude dodržena, pokud se odstoupení či jiný právní úkon dostane do sféry dodavatele - adresáta v dané lhůtě, tzn., pokud bude mít dodavatel možnost se s obsahem právního úkonu seznámit. Pokud si tak například dodavatel nepřebírá ve svém sídle či místě podnikání poštu nemá to vliv na platnost právních úkonů spotřebitele, zejména odstoupení od smlouvy.

X.
Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů musí být spotřebitel jasným způsobem informován o tom, zda budou shromažďovány jeho osobní údaje a v případě, že ano, jaké, jak dlouhou dobu a k jakému účelu (např. komu je chce předávat). Spotřebiteli musí být umožněno odmítnout shromažďování jeho osobních údajů. Musí mít i možnost své osobní údaje měnit a kontrolovat, případně dodatečně zakázat jejich shromažďování.

XI.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII.
Závěrečné doporučení

Dodavatel by měl vzít v potaz pozici spotřebitele jako slabší smluvní strany a podle toho se k němu v rámci své obchodní činnosti chovat. Zejména má mít na zřeteli, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se nemůže vzdát svých zákonných práv či jinak zhoršit své smluvní postavení. Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Dodavatel také nesmí vůči spotřebiteli užívat nekalé obchodní praktiky, jež jsou definovány v zákoně o ochraně spotřebitele.